Shime waza

Shime-Waza (Choking Techniques) is one of the groups of Katamewaza (Grappling Techniques).

The Kodokan and IJF Academy teaching videos are 60 seconds in length.

Nami-juji-jime

Gyaku-juji-jime

Kata-juji-jime

Hadaka-jime

Okuri-eri-jime

Kataha-jime

Sode-guruma-jime

Kata-te-jime

Tsukkomi-jime

Sankaku-jime